Financial Highlights

 

RM Million

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

2014

2015

2016

2017

Revenue (RM' million)

477

791

1,105

1,139

1,208

1,634

2,237

2,552

2,358

2,534

3,393

Profit before tax (RM' million)

59

97

124

150

201

225

232

277

371

369

449

Profit after tax (RM' million)

52

82

102

125

160

182

185

229

285

301

373

Net earnings per share (sen)

1.1

1.6

2.0

2.6

3.3

3.7

4.0

4.4

5.5

5.7

6.9

Shareholders' equity (RM' million)

325

379

441

478

583

1,194

1,352

1,560

1,980

2,415

3,111

Return on shareholders' equity (%)

15

22

22

26

29

20

15

15

16

13

13

Cash dividend rate,net of tax (%)

23

32

62

55

61

74

80

102

113

117

149

Net assets per share (sen)

7.0

8.2

9.5

10.3

12.6

25.0

27.8

31.8

39.8

46.7

57.8